Häst för Dig

Häst för Dig

Liv, Utveckling och Lärande med stöd av djur natur och trädgård

På den certifierade Grön Arenagården Fagerhults Häst bedrivs verksamheten Häst för Dig. Här erbjuds tjänster för Liv, Utveckling och Lärande med stöd av djur, natur och trädgård. Här står individens behov i fokus och empowerment och det salutogena förhållningssättet är självklara grundstenar i det dagliga arbetet. Verksamheten vilar på en systemteoretisk grund där den enskilda människan ses som en unik aktör i sitt egna sammanhang. Tjänster erbjuds både till offentlig verksamhet och till privata kunder.Tjänster

Mod att återigen våga leva

När en befinner sig i utmanande och tunga livssituationer kan det vara mycket svårt att minnas hur det är att känna mod, hopp och tillförsikt. Känslor av vanmakt, hjälplöshet och frustration kan växa sig mycket starka och det kan upplevas väldigt svårt att finna något som kan bidra i livet. I vissa fall kan djurunderstödda aktiviteter erbjuda verksamma metoder; tillsammans med djuren kan det kännas lättare att återigen försöka finna mod att leva, att återta makten över sitt uttryck, sin person och sitt liv. Insatser som sker med stöd av djur, natur och trädgård har stora möjligheter att minska stress och ångest, öka koncentrationsförmåga och bidra till både fysisk och psykisk återhämtning. Djurunderstödda aktiviteter kombinerar närhet och känsla, fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang och samvaro med djur på ett alldeles unikt sätt.

Utveckling på egna villkor

För att utveckling skall upplevas som något positivt och bli något som består – även under utmaningar – måste den ske på egna villkor. Alla måste få utvecklas utifrån sina egna behov och i sin egna takt för att kunna tillägna sig kunskaper på ett djupare plan och ha chans att erfara dessa kunskaper inom nya livsområden.

Här på gården finns möjligheter att finna ny motivation till lärande, att erfara sina färdigheter på ett nytt sätt och att – i samspel med djuren på gården – utveckla nya kompetenser.

Djurunderstödda aktiviteter och upplevelsebaserat lärande

Genom det upplevelsebaserade lärandet ges möjlighet att utforska, experimentera, reflektera och försöka igen. Samspelet med djur tillför möjligheter att undersöka socialt samspel och att själv få pröva hur en gör eller önskar göra. Här ges chans att experimentera och reflektera över sig själv och sina reaktionsmönster i interaktionen med andra. Nya erfarenheter om samspel kan skapa möjlighet till nya handlingsalternativ och en stärkt känsla av självacceptans och frihet. I samspel med djur kan inlärning och förutsättningar för inlärning utforskas; Vad behöver djuret för att lära sig? Vad behöver jag? Hur kan jag få det jag behöver för att på bästa sätt lära mig?


Vi menar att människor utvecklas socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt. Samtidigt. I en ständig växelverkan. Ingen del går att särskilja från den andra och vi är alla unika i vår process att bli den vi önskar.


Häst för Dig drivs av Karin Wideström på den certifierade Grön Arenagården Fagerhults Häst. Karin är socionom, familjebehandlare, habiliteringsassistent och facilitator för hästunderstödda insatser i pedagogik och socialt arbete. Karin har stor vana att skapa förutsättningar för kreativt lärande i interaktionen djur – människa och drivs av en övertygelse om allas rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och att få göra sina röster hörda.


Välkommen att kontakta oss för information och förfrågan!


Tillsammans skapar vi förutsättningar för växande

%d bloggare gillar detta: